PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

1.    PŘIJETÍ PODMÍNEK UŽÍVÁNÍ
Tím, že vstupujete na kteroukoli z našich webových stránek a používáte ji, používáním kteréhokoli věrnostního programu nebo kterékoli mobilní aplikace (společně „Služby“), k nimž je možné získat přístup prostřednictvím různých médií nebo zařízení a které zpřístupňuje společnost CENTRUM CHODOV, a.s., se sídlem na adrese Na příkopě 388/1, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 24206377, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 17833, a společnost Unibail Management, SA, 7 place du Chancelier Adenauer, 75016 Paříž, Francie, registrovaná v pařížském obchodním rejstříku pod číslem 414878389 (jednotlivě „my“ v různých pádech), přijímáte tyto podmínky užívání, souhlasíte s nimi, zavazujete se, že je budete dodržovat, a jste těmito podmínkami užívání vázáni (dále „Podmínky užívání“).
Tyto Podmínky užívání představují právně závaznou dohodu. Nesouhlasíte-li s kterýmkoli ustanovením těchto Podmínek užívání, nevstupujte na webové stránky ani nepoužívejte Služby.
Tyto Podmínky užívání se týkají jakýchkoli Služeb s tím, že pro některé Služby platí další ustanovení (viz níže „Specifická ustanovení, která se týkají našeho věrnostního programu a fyzických věrnostních karet” a „Specifická ustanovení týkající se zjišťování polohy”).
Upozorňujeme Vás, že můžeme nabízet Služby, jejichž poskytování není upraveno těmito Podmínkami užívání. Platí pro ně jejich vlastní podmínky poskytování (zvláštní podmínky poskytování platí například pro dárkové karty, které můžeme nabízet).
Služby jsou určeny uživatelům ve věku nejméně šestnáct (16) let. Sbírání věrnostních bodů mohou aktivovat uživatelé mladší osmnácti (18) let pouze se souhlasem zákonného zástupce. 
2.    REGISTRACE A ÚČET
Abyste získali přístup k věrnostnímu programu a/nebo některým z našich Služeb prostřednictvím našich mobilních aplikací nebo webových stránek, můžeme od Vás požadovat, abyste si u nás vytvořili účet. Vytvoření účtu a poskytnutí námi požadovaných informací a osobních údajů je dobrovolné.
Při vytváření účtu musíte dokončit příslušný registrační postup a budete mít na výběr z následujících možností:
•    vytvořit účet použitím odkazu na věrnostní kartu, kterou jsme Vám již vydali (tj. zadáním kódu, který najdete pod čárovým kódem na věrnostní kartě nebo naskenováním čárového kódu) a potvrzením Vašich osobních údajů (tj. jména, příjmení, data narození, adresy, poštovního směrovacího čísla, pohlaví, telefonního čísla a adresy elektronické pošty); nebo
•    vytvořit účet poskytnutím požadovaných informací (tj. jména, příjmení, adresy elektronické pošty, data narození, adresy, poštovního směrovacího čísla, pohlaví a telefonního čísla)
a výběrem hesla, nebo
•    vytvořit účet s využitím Vašeho účtu na Facebooku, Googlu nebo Twitteru.
V každém případě se zavazujete, že nám poskytnete přesné a úplné údaje a že tyto údaje budete aktualizovat, bude-li to potřebné.
Jakmile bude účet vytvořen, bude automaticky propojen a sdružen s věrnostní kartou, kterou jsme Vám případně vydali před vytvořením Vašeho účtu.
Nejste-li v době vytvoření Vašeho účtu držitelem námi vydané věrnostní karty, bude Vám spolu s vytvořením účtu automaticky založena i věrnostní karta. Berete na vědomí, že věrnostní program
a věrnostní karta je vždy založena/vydána pro konkrétní osobu a vyhrazena výlučně k jejímu vlastnímu, osobnímu a nikoli podnikatelskému nebo profesnímu použití. Věrnostní program ani věrnostní karta se nemohou převádět nebo postupovat a věrnostní karta neslouží v žádném případě jako platební karta. Souhlasíte, že věrnostní program můžeme kdykoli a z jakýchkoli důvodů dle našeho výlučného uvážení upravovat, pozastavit nebo ukončit.
Pokud jste si zvolili, že bude přistupovat ke Službám s využitím Vašeho účtu na Facebooku, Googlu nebo Twitteru, budete požádáni, abyste se nejprve přihlásili s použitím Vašeho hesla na Facebook, Google nebo Twitter. Ve všech ostatních případech budete požádáni, abyste se přihlašovali svou adresou elektronické pošty (e-mail) a zvoleným heslem.
Zavazujete se, že nám neprodleně oznámíte na e-mailovou adresu infocch@urw.com jakékoli nepovolené použití vašeho účtu pro přístup ke Službám.
Jestliže se chcete přihlásit pouze do našeho věrnostního programu bez vytvoření účtu pro jiné Služby nabízené prostřednictvím našich mobilních aplikací nebo webových stránek, nebo chcete-li používat fyzickou věrnostní kartu, postupujte podle zvláštních ustanovení, která se týkají vydání fyzické věrnostní karty („Specifická ustanovení, která se týkají našeho věrnostního programu a fyzických věrnostních karet”).
3.    EXTERNÍ ODKAZY A OBSAH
Můžeme Vám navrhovat hypertextová propojení (linky) z našich Služeb nebo ze sdělení, která dostanete v rámci Služeb, na webové stránky třetích stran nebo na internetové zdroje. Žádná z těchto webových stránek nebo internetových zdrojů není pod naší kontrolou.
Výslovně souhlasíte, že nejsme v žádném případě odpovědní a neodpovídáme ani za žádné informace, obsah, produkty, služby nebo materiály dostupné na webových stránkách třetích stran nebo v internetových zdrojích, ani za jakékoli domnělé nebo skutečné škody vyplývající z přístupu k takovým informacím, obsahu, produktům, službám nebo materiálům dostupných na webových stránkách třetích stran nebo v internetových zdrojích a z jejich užívání.  
4.    SOUKROMÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jestliže budete používat Služby, požádáme Vás, abyste nám poskytli své osobní údaje nebo informace potřebné k poskytování Služeb, u nichž se požaduje Vaše potvrzení, a ke správě a zlepšování našeho vzájemného vztahu. Některé údaje a informace jsou nezbytné pro poskytování a správu Služeb, zatímco jiné údaje a informace nám umožňují Vás lépe poznat, a tedy přizpůsobit naše Služby Vašim potřebám.
K těmto Podmínkám užívání jsou připojeny Zásady ochrany osobních údajů, ve kterých je podrobně vysvětleno, které osobní údaje budou zpracovávány, a dále obsahují Vaše práva jako subjektu údajů, a zároveň Vám poskytnou všechny povinné informace.  
5.    DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
5.1    Náš obsah
Služby, které zahrnují jakýkoli software používaný v souvislosti se Službami, a celý jejich obsah (například, nikoli však pouze, texty, redakční obsah, databáze, vzhled webových stránek, operační software, fotografie, obrázky, grafika, videozáznamy, zvuky, mapy, loga, ochranné známky, informace a jakékoli prvky všech druhů, tvořící Služby) (společně „obsah”) jsou chráněny platnými zákony a předpisy o autorských právech, ochranných známkách, vynálezech, průmyslových vzorech nebo jiných vlastnických nebo vyhrazených právech a jsou námi vlastněny a spravovány nebo k nim máme příslušná práva (licence) či můžeme taková práva (licence) k nim udělovat.  
Udělujeme Vám tímto osobní, nevýhradní, celosvětové, nepřevoditelné, omezené a odvolatelné právo k přístupu ke Službám a k jejich užívání pouze k osobním účelům na jakémkoli počítačovém nebo mobilním zařízení po dobu, kdy budete užívat Služby.
Pokud není v těchto Podmínkách užívání uvedeno jinak, nesmí se žádná část Služeb nebo obsahu kopírovat, rozmnožovat, zobrazovat, reprodukovat, znovu používat, zveřejňovat, vyvěšovat, veřejně vystavovat nebo provozovat, převádět, upravovat, překládat, používat k vytvoření odvozených děl, prodávat, postupovat, podlicenovat, zpětně analyzovat („reverse engineering”), zpětně sestavovat, zcela nebo částečně vyčleňovat nebo rozšiřovat v jakémkoli médiu, s výjimkou způsobů, které povolují příslušné právní předpisy.         
Neplnění těchto povinností představuje případ porušení a může vést k sankcím podle občanského a/nebo trestního práva. My nebo naši poskytovatelé licencí si vyhrazujeme právo zahájit právní kroky proti komukoli, kdo tyto povinnosti neplní.
5.2    Váš obsah
Prostřednictvím Služeb můžete vytvářet, zasílat, ukládat do vzdáleného systému (uploadovat), vkládat, poskytovat nebo zpřístupňovat prostřednictvím Služeb informace, texty, redakční obsah, fotografie, obrázky, grafiku, videozáznamy, zvuky, zprávy, loga, ochranné známky a jakékoli materiály všech druhů, které posíláte, ukládáte nebo sdílíte při používání Služeb (společně „Váš obsah”).
Zůstává Vám vlastnické a jakékoli jiné majetkové právo k Vašemu obsahu. Vytvářením, zasíláním, ukládáním do vzdáleného systému, vkládáním, rozšiřováním nebo zpřístupňováním Vašeho obsahu prostřednictvím Služeb souhlasíte s tím, že nám a našim přidruženým společnostem udělujete celosvětové, bezplatné, nevýhradní a převoditelné právo, včetně práva udělovat podlicence, k používání, rozšiřování, rozmnožování, reprodukování, zobrazování, veřejnému vystavování, zveřejňování, upravování, převádění do jiného datového formátu, využívání a překládání Vašeho obsahu v jakémkoli médiu a ve spojení se Službami v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy. Toto právo zanikne uplynutím jednoho roku po zrušení Vašeho účtu bez ohledu na důvody, pro které je Váš účet zrušen.  
6.    VAŠE ZÁVAZKY
6.1    Uživatelský obsah a chování uživatele
Některé funkce Služeb Vám umožňují sdílet Váš obsah a informace prostřednictvím Služeb, včetně sdílení informací na sociálních sítích. Jste však, a za všech okolností zůstanete jedinou osobou, která nese odpovědnost za užívání Služeb a za všechen Váš obsah.
Zavazujete se, že nebudete Váš obsah nebo Služby ani jejich část používat k žádným nezákonným nebo nevhodným účelům, včetně, nikoli však výlučně:
•    k zasílání, rozšiřování, vkládání, ukládání do vzdáleného systému, předkládání nebo jinému předávání Vašeho obsahu nebo jeho části do/prostřednictvím Služeb v rozporu s veřejným pořádkem a morálkou, způsobem, který lze považovat za nezákonný, výhružný, sledování (stalking), obtěžující, násilný, zneužívající, škodlivý pro ostatní, mučivý, hanlivý, obscénní, nactiutrhačný, urážlivý, pornografický, zasahující do soukromí jiných osob, nenávistný nebo rasově, etnicky, diskriminačně nebo jinak nepřijatelný, nebo který podporuje či vyvolává nezákonnou činnost;
•    k zasílání, rozšiřování, vkládání, ukládání do vzdáleného systému, předkládání nebo jinému předávání Vašeho obsahu nebo jeho části do/prostřednictvím Služeb, jehož důsledkem je porušení jakýchkoli právních předpisů nebo nařízení nebo práv třetích osob, včetně jakéhokoli autorského práva, ochranné známky, obchodního tajemství, patentu, průmyslového vzoru, práva k duševnímu vlastnictví, práva na ochranu soukromí, práv na sdělování veřejnosti nebo jiných osobních nebo majetkových práv;
•    k zasílání, rozšiřování, vkládání, ukládání do vzdáleného systému, předkládání nebo jinému předávání jakékoli nevyžádané pošty („spamu”), marketingových materiálů, nevyžádané nebo nepovolené reklamy nebo k žádání ostatních uživatelů prostřednictvím Služeb o peníze nebo pomoc v jakékoli formě;
•    k používání/využívání jakýchkoli virů, časovaných bomb („time bomb”), cancelbotů, malwaru, červů, škodlivých kódů, vad, trojských koní, poškozených souborů nebo jakýchkoli jiných počítačových kódů, souborů nebo programů vytvořených k tomu, aby narušovaly, ničily, omezovaly nebo zhoršovaly běžné provozování Služeb, serverů nebo sítí spojených se Službami;
•    způsobení újmy dětem nebo pokusům o způsobení újmy dětem jakýmkoli způsobem;
•    k vytváření falešné identity za účelem oklamání ostatních;
•    k používání technologie, automatizovaných systémů, například „botů”, „spiderů” nebo „crawlerů” nebo jiných prostředků ke shromažďování nebo přístupu k obsahu, ke kterému nemáte přístupová práva, nebo k veřejně nepřístupným částem Služeb;
•    k vytěžování dat, využívání robotů nebo podobných nástrojů pro shromažďování a vytěžování dat;
•    k pokusům o testování, zkoumání nebo zjišťování zranitelnosti jakéhokoli systému nebo sítě spojené se Službami nebo k porušování bezpečnostních či ověřovacích prvků;
•    k inzerování nebo nabízení na prodej nebo ke koupi jakékoli zboží nebo jakékoli služby k jakémukoli obchodnímu účelu.
Nesledujeme Váš obsah umístěný ve Službách. Nicméně, vyhrazujeme si právo, avšak nepřebíráme žádnou odpovědnost, kontrolovat Váš obsah a odstranit nebo vymazat, na základě našeho výlučného rozhodnutí, jakýkoli Váš obsah nebo jeho část, která je v rozporu s těmito Podmínkám užívání. Dále také nesledujeme a neomezujeme komunikaci mezi uživateli prostřednictvím Služeb.
Výslovně berete na vědomí, že můžete při přístupu ke Službám nebo v rámci užívání Služeb obdržet obsah, zboží nebo Služby, které můžete považovat za nevhodné, nepřesné, zavádějící, hanlivé, neslušné nebo jinak urážlivé, nebo se s nimi setkat. V míře povolené platnými právními předpisy souhlasíte, že neneseme žádnou odpovědnost ohledně jakéhokoli takového obsahu ve Službách. Jestliže však zjistíte jakýkoli nezákonný obsah, informujte nás na kontaktní e-mailové adrese infocch@urw.com.
Nedodržení těchto Podmínek užívání může vést k varování a/nebo okamžitému pozastavení užívání Služeb či zrušení Vašeho účtu bez dalšího upozornění, aniž by tím byly dotčeny jakékoli právní kroky, které je možné podniknout.
6.2    Vaše odpovědnost
Nesete plnou odpovědnost za uchování důvěrnosti Vašich hesel a identifikačních údajů k Vašemu účtu. Neodpovídáme za jakékoli následky vyplývající z užívání Vašeho účtu jakoukoli neoprávněnou osobou. Odpovídáte také za všechny aktivity, k nimž pod Vaším účtem dojde. Zvolte si silné heslo
a pravidelně jej měňte, abyste omezili rizika neoprávněného přístupu k Vašemu účtu.
Jste a za všech okolností zůstanete jedinou osobou odpovídající za Váš obsah, který vložíte do Služeb, za Vaše používání Služeb a za všechny aktivity, k nimž pod Vaším účtem dojde. V důsledku toho odpovídáte za řádnou konfiguraci nebo přijetí všech vhodných opatření k udržení dostatečné bezpečnosti, ochrany a zálohování Vašeho obsahu, včetně Vašich vlastních dat a/nebo softwaru uloženého ve Vašem počítači a/nebo mobilním zařízení proti všem útokům
Chápete a souhlasíte, že přistupujete ke Službám, stahujete nebo jinak dostáváte informace, materiály nebo data s využitím Služeb na základě Vašeho vlastního uvážení a na Vaši zodpovědnost, a výhradně odpovídáte za jakékoli poškození Vašeho počítačového systému nebo ztrátu dat následkem stažení takových informací, materiálů nebo dat.
Musíte si obstarat veškeré zařízení nebo vybavení (například počítač, mobilní telefon atd.) nezbytné pro přístup ke Službám a užívání Služeb v souladu s platnými právními předpisy a nařízeními, například, nikoli však výlučně, se zákony o ochraně duševního vlastnictví.
7.    NAŠE ZÁVAZKY
Služby, které poskytujeme, slouží pouze pro informační účely. I když vynakládáme veškeré přiměřené úsilí na to, abychom zajistili, že obsah Služeb bude v danou dobu přesný, úplný a aktuální, poskytují se Služby „tak, jak jsou k dispozici” a bez jakýchkoli záruk. Výslovně souhlasíte s tím, že Služby používáte výhradně na vlastní zodpovědnost.
V rozsahu dovoleném příslušnými právními předpisy neodpovídáme (i) za škodu, ztrátu, újmu nebo jakékoli následky vyplývající z jakéhokoli používání Služeb nebo jejich obsahu nebo za Váš obsah, který případně vložíte do Služeb, a (ii) vůči Vám za jakékoli nepřímé škody, ztráty nebo újmy, ani za jakékoli nehmotné škody, ušlý zisk, ušlé příjmy, škody způsobené ztrátou možnosti užívání nebo ztrátou dat kvůli užívání nebo provozování Služeb.
Výslovně berete na vědomí a souhlasíte, že (i) Služby nejsou bez vad nebo bez virů, (ii) připojení ke Službám obsahuje rizika spojená s jakýmkoli připojením a přenosem na Internetu
a v telekomunikačních sítích, zvláště s ohledem na rychlost datového přenosu, informační dotazy nebo dobu reakce na dotaz a na technický výkon, (iii) nijak neovládáme sítě a webové stránky třetích stran, ke kterým můžete získat přístup během používání Služeb, (iv) neodpovídáme za žádnou ztrátu dat, neuložení, doručení na nesprávnou adresu/místo nebo pozdní doručení jakýchkoli dat nebo materiálů prostřednictvím Služeb, a (v) neposkytujeme žádné záruky, ať už výslovně vyjádřené nebo dovozené, včetně záruk za prodejnost / dostatečnou jakost nebo vhodnost pro účel nebo potřebu obsahu a Služeb.
8.    SPECIFICKÁ USTANOVENÍ, KTERÁ SE TÝKAJÍ NAŠEHO VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU A FYZICKÝCH VĚRNOSTNÍCH KARET
Náš věrnostní program je bezplatný a umožňuje Vám využívat nabídek, akcí a informací vztahujících se k našemu věrnostnímu programu, jak je dále popsán na našich webových stránkách.
Abyste mohli využívat výhod našeho věrnostního programu, musíte si u nás vytvořit specifický účet, jak je popsán níže. Chcete-li využívat nehmotnou verzi věrnostní karty a/nebo jiné Služby, které nabízíme prostřednictvím našich mobilních aplikací nebo webových stránek, včetně věrnostního programu, prostudujte si výše uvedená všeobecná ustanovení vztahující se k registraci a účtu
(„Registrace a účet”).

Náš věrnostní program a fyzická věrnostní karta jsou Vám k dispozici na požádání jedním z níže uvedených způsobů:
•    v nákupním centru: (i) jděte přímo na infostánek našeho nákupního centra; (ii) vyplňte do příslušného formuláře požadované informace, a (iii) hosteska Vám okamžitě založí a vydá Vaši osobní věrnostní kartu, nebo
•    prostřednictvím našich webových stránek: (i) navštivte naše webové stránky a vyplňte registrační formulář vztahující se k věrnostnímu programu, který je dostupný na našich webových stránkách, nebo použijte svůj účet na Facebooku, Googlu nebo Twitteru; (ii) bude Vám přidělen identifikační kód, který Vám zašleme elektronickou poštou; (iii) vytiskněte si zprávu elektronické pošty a přineste ji na infostánek příslušného nákupního centra,
a (iv) hosteska Vám okamžitě založí a vydá Vaši osobní věrnostní kartu.
Rozhodnete-li se využívat jiných Služeb nebo nehmotnou verzi věrnostní karty, byla-li Vám již věrnostní karta vydána, postupujte podle výše uvedených všeobecných ustanovení ohledně registrace a účtu („Registrace a účet”), zvláště podle pokynů k vytvoření účtu s použitím věrnostní karty, kterou jsme Vám již vydali.
V každém případě se zavazujete, že nám poskytnete přesné a úplné údaje a že budete takové údaje aktualizovat, kdykoli to bude potřebné.
Berete na vědomí, že věrnostní program a věrnostní karta je vždy založena/vydána pro konkrétní osobu a vyhrazena výlučně k jejímu vlastnímu, osobnímu a nikoli podnikatelskému nebo profesnímu použití. Věrnostní program ani věrnostní karta se nemohou převádět nebo postupovat a věrnostní karta neslouží v žádném případě jako platební karta. Plně odpovídáte za zachování důvěrnosti Vašich hesel a identifikačních údajů k účtu. Neodpovídáme za žádné následky vyplývající z používání Vašeho účtu neoprávněnou osobou. Odpovídáte za všechny aktivity, k nimž dojde pod Vaším účtem. Zavazujete se, že nás budete neprodleně informovat na kontaktní e-mailové adrese infocch@urw.com  o jakémkoli nepovoleném použití Vašeho účtu pro přístup ke Službám.
Souhlasíte s tím, že můžeme věrnostní program kdykoli a z jakýchkoli důvodů dle našeho výlučného uvážení upravit či pozastavit.
Systém používaný v rámci věrnostní karty je založen na technologii RFID (identifikace na rádiové frekvenci, „Radio Frequency Identification”). Technologie RFID využívá elektromagnetická pole k přenosu dat za účelem automatické identifikace a sledování tagů připojených k věrnostní kartě. Pokud Vám však tento postup nevyhovuje, používejte nehmotnou verzi věrnostní karty, která je dostupná prostřednictvím naší mobilní aplikace.
9.    SPECIFICKÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZJIŠŤOVÁNÍ POLOHY
Na základě Vašeho předem daného souhlasu můžeme shromažďovat a zpracovávat údaje vztahující se ke zjišťování Vaší polohy v našem nákupním centru při Vašem přihlašování v našich mobilních aplikacích nebo užívání našich mobilních aplikací pro účely měření četnosti a délky Vašich návštěv
a Vašich tras v rámci našeho nákupního centra. Na základě takové četnosti, trvání a tras Vám na základě Vašeho předchozího souhlasu udělíme věrnostní výhody a poskytneme propagační materiály.
Při prvním přihlášení v naší mobilní aplikaci si vyžádáme Váš souhlas se zjišťováním polohy Vašeho mobilního telefonu. Jestliže budete souhlasit se zjišťováním polohy Vašeho mobilního telefonu, bude tato funkce dostupná okamžitě i při příštích připojeních k naší mobilní aplikaci a jakýchkoli budoucích návštěvách našeho nákupního centra. Zjišťování polohy můžete kdykoli zakázat prostřednictvím nastavení Vašeho mobilního telefonu.
Jestliže souhlasíte se zjišťováním polohy Vašeho mobilního telefonu a se sdílením Vašich údajů o poloze, souhlasíte s užíváním Vašich údajů o poloze třetími stranami a s jejich sdílením. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany soukromí na adrese https://www.centrumchodov.cz/privacypolicy

10.    ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES
Při návštěvě naší webové stránky používáme cookies a podobné technologie, abychom Vám zpříjemnili její používání a abychom shromáždili informace o Vašich návštěvách webové stránky s cílem jejího zlepšení. O používání cookies se můžete dozvědět více v části „COOKIES“ níže.

COOKIES

Co jsou to cookies

1.    Cookies jsou krátké textové soubory, které jsou ukládány na Váš počítáč nebo mobilní zařízení při návštěvě webové stránky. Jsou široce využívány k tomu, aby webové stránky fungovaly nebo aby fungovaly efektivněji. Cookies pomáhají webové stránce rozpoznat Vaše zařízení a zapamatovat si informace o Vaší návštěvě (např. Vámi upřednostňovaný jazyk, velikost písma a další preference a informace o Vaší aktivitě).

Jak cookies používáme

2.    Při návštěvě a používání naší webové stránky ukládáme soubory cookies do Vašeho webového prohlížeče (dále „Cookies první strany“).

•    Cookies používáme, aby nám umožnily poskytovat Vámi požadované Služby, usnadnili Vaší navigaci na naši webové stránce a využívání její funkcí tak, abychom Vám poskytli příjemný zážitek. Zejména Vám odpovídajícím způsobem poskytujeme funkci „Pamatuj si mě“.

3.    Rovněž používáme cookies, které jsou ukládány třetími stranami (dále „Cookies třetích stran“). Používáme zejména reklamní nástroje Google DoubleClick a Facebook, abychom Vám poskytovali cílenou reklamu založenou na Vašich zájmech a také zvýšili informovanost o prováděných propagačních akcích.
Kromě toho využíváme nástrojů Google Analytics k tomu, aby nám pomohly měřit statistická data provozu a používání, abychom zjistili, jak návštěvníci naší webovou stránku navštěvují a používají. Informace shromažďované prostřednictvím cookies používáme k tomu, abychom zlepšili naše Služby a shromáždili statistické data o tom, jak je naše webová stránka zákazníky používána. V tomto ohledu prosím vezměte na vědomí, že Google prostřednictvím Google Analytics shromažďuje Vaše osobní údaje na naší webové stránce pro své vlastní účely. Další informace, jak Google používá Google Analytics a jak shromažďuje a zpracovává data se dozvíte na https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

4.    Informace jsou uchovávaný po dobu nejvýše třinácti (13) měsíců. Po uplynutí této doby požádáme o Váš opětovný souhlas.
Jak spravovat předvolby cookies.
5.    Kdykoliv můžete vyjádřit nebo změnit Vaše preference týkající se cookies. Nicméně vezměte prosím na vědomí, že pokud zablokujete všechny cookies, nemusíte mít plný přístup ke všem funkcím a stránkám našeho webu.
6.    Většina prohlížečů a zařízení Vám umožňuje spravovat Vaše předvolby cookies změnou nastavení prohlížeče.
7.     Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby:
•     automaticky odmítal nebo přijímal všechny cookies;
•     automaticky odmítal nebo přijímal Cookies první strany a/nebo Cookies třetích stran;
•    Vás upozorňoval před uložením jakékoliv cookie tak, abyste měli možnost rozhodnout, zda ji přijmout.
Pokud tedy souhlasíte s používáním cookies, ale později si je přejete odstranit, v nastavení Vašeho prohlížeče můžete smazat cookies, které byly nastaveny a/nebo můžete změnit nastavení Vašeho prohlížeče k zablokování všech dalších cookies nebo některých vybraných cookies. Funkce „Nápověda“ Vašeho prohlížeče by Vám měla poradit. Případně následující odkazy obsahuji pokyny pro nastavení správy cookies u běžně používaných prohlížečů:
•    Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs)
Internet Explorer (https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
•    Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies)
•    Safari (https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac)
Kromě toho, pokud nechcete ve Vašem prohlížeči používat Google Analytics, můžete:
•    instalovat prohlížeč Google Analytics add-on zde https://tools.google.com/dlpage/gaoptout;
•    využít nastavení reklamy;
•    využít nastavení mobilní reklamy;
•    se neúčastnit prostřednictvím systému Network Advertising Initiative skrze následující odkaz: http://optout.networkadvertising.org/#!/.
8.    Navíc můžete navštívit webovou stránku www.aboutcookies.org, která obsahuje podrobné informace o tom, jak výše uvedené kroky provést na různých prohlížečích.Kromě toho můžete použít jinou službu umožňující spravovat reklamní cookies, které jsou ukládaný ve Vašich zařízeních: http://www.youronlinechoices.com/cz/.

11. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE SBÍRÁNÍ VĚRNOSTNÍCH BODŮ
Sbírání věrnostních bodů („Sbírání věrnostních bodů“) můžete aktivovat jako dodatečnou volbu v rámci věrnostního programu. Sbírání věrnostních bodů je zdarma a umožňuje vám využívat vrácení peněz (cashback) a personalizovaných nabídek, jak je dále popsáno v těchto Podmínkách užití na našem webu a v naší mobilní aplikaci.
Věrnostní program včetně nabídky cashback je službou, kterou poskytuje obchodní centrum spolu s účastnícími se obchody, jak jsou definovány níže.
Věrnostní program včetně synchronizace s bankovním účtem, nabídkou cashback a dalšími aspekty věrnostního programu jsou zajišťovány třetí stranou, a to společností Transaction Connect, francouzská společnost se sídlem 86, rue du faubourg Samotný St Denis 75010 Paris, registrovaná v obchodním a obchodním rejstříku v Paříži pod číslem 822 619 185, („Transaction Connect“).

12.1 Definice
Pro účely těchto Podmínek užití se následujícími pojmy rozumí:
a) Účastnící se obchody
Účastnícími se obchody se rozumí všechny obchody našich nákupních centrech s výjimkou těchto:
- Bankovní zařízení / bankomaty
- Dočasné butiky / pop-up stores
- Automaty (jídlo, nápoje)
- Lékárny
- Prodejny tabáku a kuřáckých potřeb
- Click and Services
- Kasina, hazardní hry / loterie
- Nákup provedený online (včetně Click & Collect)
- Služby netýkající se maloobchodu (např. fitness, dárcovské centrum, lékařské ordinace, tax refund – vracená daní, pošta atd.)

b) Nákup
Nákupem se rozumí nákup v minimální hodnotě 500 (pět set) korun českých (Kč) provedený v Účastnícím se obchodě uhrazený z prostředků na synchronizovaném bankovní účtu nebo nahráním fotky účtenky za nákup prostřednictvím určené platformy Věrnostního programu, jak je definován níže, přičemž on-line nákupy jsou výslovně vyloučeny.
Pokud je nákup uskutečněn v cizí měně, hodnota Nákupu bude automaticky převedena na místní měnu země, kde byl Nákup uskutečněn. Věrnostní body se generují na základě hodnoty Nákupu v místní měně.

c) Způsobilá instituce
Způsobilou institucí se rozumí jakákoli z českých bank oprávněná poskytovat bankovní služby v České republice (nebo jiná platební instituce se stálou provozovnou v České republice) uvedená v seznamu v příloze 1. Pro vytvoření Synchronizovaného účtu, jak je definován níže, můžete synchronizovat jakýkoli bankovní účet vedený Způsobilou institucí.
Vezměte prosím na vědomí, že na základě svobodné volby společnosti Transaction Connect (subjekt odpovědný za synchronizaci s vaším bankovním účtem a za analýzu vámi poskytnutých účtenek za nákup) může být v tomto ohledu jakákoli finanční instituce odstraněna ze seznamu způsobilých institucí, aniž by na Vaší straně vzniklo právo na náhradu škody nebo jakékoli úhrady.
d) Synchronizovaný účet
Synchronizovaný účet znamená Váš bankovní účet vedený Způsobilou institucí, který je  synchronizovaný s vaším věrnostním účtem u nás.

e) Platební prostředek
Platební prostředek znamená jakékoli platební prostředek (tj. platební karta) spojený s vaším synchronizovaným účtem.
Pamatujte, že synchronizovaný účet je účet u Vaší finanční instituce (banky):
- všechna použití Platebních prostředků v našem centru spojená s vaším synchronizovaným účtem budou mít za následek sbírání věrnostních bodů; a
- nemusíte aktualizovat své informace v případě změny vašeho Platebního prostředku (tj. když například obdržíte novou platební kartu).

12.2 Aktivace sbírání věrnostních bodů
Abyste mohli sbírat naše věrnostní body:
- budete muset být členem věrnostního programu; a
- budete muset pro účely sbírání věrnostních bodů buď
aktivovat synchronizaci bankovního účtu (tedy Synchronizovaného účtu) se členstvím ve věrnostním programu. Vaše banka musí být uvedena jako způsobilé zařízení.
Nebo nahrát fotku účtenky za nákup na určenou platformu
Každý je oprávněn mít pouze jeden věrnostní účet. Vyhrazujeme si právo zrušit váš účet a odebrat vám veškeré Výhody Sbírání věrnostních bodů jak jsou definovány níže, v případě více registrací na jednu osobu, což bude námi považováno za podvodné jednání.
Vezměte prosím na vědomí, že synchronizaci s Vaším bankovním účtem, analýzu účtenek za nákup a cashback platby bude zajišťovat společnost Transaction Connect.
Aktivace sbírání věrnostních bodů je vám k dispozici prostřednictvím jedné z následujících možností na našem webu nebo v mobilní aplikaci:
    • při prvním přihlášení se k věrnostnímu programu: navštivte náš web nebo mobilní aplikaci a vyplňte zvláštní registrační formulář pro aktivaci sbírání věrnostních bodů; nebo
    • kdykoli po registraci do věrnostního programu: ve vašem věrnostním účtu bude k dispozici odkaz, který vám umožní aktivovat sbírání věrnostních bodů.
Pokud se rozhodnete aktivovat sbírání věrnostních bodů a synchronizujete svůj bankovní účet s věrnostním programem, budete požádáni, abyste společnosti Transaction Connect poskytli následující informace: Název banky / Typ účtu / bankovní identifikaci zákazníka / číslo bankovního účtu / další údaje, které může vyžadovat banka a abyste souhlasili synchronizací svého bankovního účtu s vaším účtem ve věrnostním programu.
Souhlasíte s tím, že budete poskytovat přesné a úplné informace a že budete tyto informace podle potřeby aktualizovat.
Pokud se rozhodnete aktivovat sběr Věrnostních Bodů nahráním účtenky za nákup, budete požádáni o poskytnutí bankovních údajů, abychom Vám mohli případný cashback vyplatit přímo na Váš bankovní účet.

12.3 Výhody sbírání věrnostních bodů:
a) Nabídky vrácení peněz (cashback)
Každý nákup uskutečněný Platebním prostředkem v účastnících se obchodech či prostřednictvím nahrání účtenky za nákup na dedikovanou platformu vygeneruje Věrnostní Body následovně:
- účastnící se obchody: 10 Věrnostních Bodů za nákup (za den)
Vezměte prosím na vědomí, že Věrnostní Body jsou udělovány pod podmínkou, že nákupy, za které mají být sbírány, nebudou zrušeny, tedy že nebude odstoupeno od smlouvy v době určené příslušnými předpisy nebo obchodními podmínkami jednotlivých Účastnících se obchodů.
Jakmile dosáhnete 100 Věrnostních Bodů:
Budete mít nárok na cashback ve výši 250 (dvě stě padesát) Kč s jedinou podmínkou, a to že provedete další nákup s Platebním prostředkem v jednom z účastnících se obchodů nebo nahrajete další účtenku za nákup v jednom z účastnících se obchodů na dedikovanou platformu, do 2 (dvou) měsíců ode dne, kdy dosáhnete 100 bodů.
Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedený cashback bude vyplacen přímo na váš synchronizovaný bankovní účet, maximálně do 7 (sedmi) dnů ode dne takového dalšího nákupu.
Vezměte prosím na vědomí, že budete mít nárok na maximálně 5 (pět) cashbacků v rámci věrnostního účtu za rok.
b) Personalizované nabídky
Na základě vašich nákupů se budeme snažit pro Vás vyjednat s účastnickými obchody speciální personalizované nabídky.
12.5 Platnost věrnostních bodů
Vaše věrnostní body budou platné po dobu 12 (dvanácti) měsíců ode dne vašeho posledního nákupu prostřednictvím Platebního prostředku v zúčastněných obchodech nebo od nahrání poslední účtenky za nákup v jednom z účastnících se obchodů.
Věrnostní body nemají žádnou hodnotu (s výjimkou případné možnosti cashback) a nemohou proto být prodány ani převedeny na třetí stranu. Věrnostní Body nemohou být použity jako platební prostředek v Účastnících se obchodech nebo kdekoli jinde.

12.6 Obecné informace ohledně sbírání věrnostních bodů
- Vyhrazujeme si právo odchýlit se od těchto Podmínek užití v případě personalizovaných nabídek nebo jiných zvláštních nabídek nebo akcí proto, abychom Vám mohli spolu s Účastnícími se obchody poskytnout širokou škálu výhod.
- V den Vaší aktivace sbírání věrnostních bodů budou zohledněny následné nákupy uskutečněné Platebním prostředkem v účastnících se obchodech nebo nahrání jejich účtenek za nákup v jednom z účastnících se obchodů na příslušnou platformu za podmínek stanovených níže.
- Neneseme odpovědnost za to, pokud vaše Platební prostředky nebudou přijaty v účastnících se obchodech nebo pokud budou podmíněny minimální částkou platby.
- Vezměte prosím na vědomí, že jakýkoli nákup provedený v několika splátkách nemá za následek sbírání věrnostních bodů.
- Berete na vědomí, že sbírání věrnostních bodů je vázáno na jednu osobu pro její vlastní a nekomerční použití. Věrnostní body nelze přenést.
- Souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli a z jakýchkoli důvodů, jak je uvedeno v článku 16, svobodně upravovat, změnit nebo pozastavit sbírání věrnostních bodů, aniž bychom byli jakkoli omezeni. Můžeme také pozastavit možnost přidávat Vaše účtenky za nákup.
- Několik nákupů uskutečněných ve stejný den ve stejném účastnícím se obchodě nebo ve dvou účastnících se obchodech patřících stejné společnosti a / nebo jednajících pod stejnou ochrannou známkou / označením bude započítáno pouze jako jeden nákup do sbírky věrnostních bodů.
- Jak je uvedeno ve výše uvedené definici Nákupu, je pro započítání nákupu nutná útrata minimálně 500 (pět set) Kč.
- Počet zakoupených předmětů se nezohledňuje.
- V případě společného bankovního účtu: jeden bankovní účet lze synchronizovat pouze s jedním věrnostním účtem našeho nákupního centra. Avšak všechny Platební prostředky spojené se společným účtem budou mít za následek sbírání bodů věrnostních bodů na věrnostním účtu synchronizovaným se společným bankovním účtem.
- Pokud je sbírání Věrnostních Bodů aktivováno nahráním účtenek za nákupy, budou brány v úvahu účtenky odpovídající nákupu (nákupům) uskutečněným v jednom z účastnících se obchodů v den nahrání
- Pokud je sbírání Věrnostních Bodů aktivováno přidáním Vašich účtenek za nákupy, nebudou poskytnuté bankovní údaje akceptovány pro jiný věrnostní účet.

12.7 Dodržování zvláštních podmínek
Odstranění / nové vytvoření vašeho věrnostního účtu a / nebo deaktivace / nová aktivace sbírání věrnostních bodů vám neumožňuje využívat více než 5 (pět) cashbacků ročně.
S podmínkou vašeho předchozího souhlasu můžeme shromažďovat a zpracovávat informace týkající se vaší polohy v našem nákupním centru, zatímco vy jste přihlášeni v našich mobilních aplikacích pro účely měření frekvence a doby trvání vašich návštěv a vašich tras v našem nákupním centru. Na základě takové frekvence, trvání a tras vám na základě vašeho předchozího souhlasu poskytneme věrnostní výhody a propagační materiály.
Při první přihlášení v naší mobilní aplikaci požádáme o váš souhlas s aktivací geolokace na vašem mobilním zařízení. Pokud přijmete souhlas s geolokací svého mobilního zařízení, bude to účinné okamžitě a pro jakékoli další připojení v naší mobilní aplikaci a pro jakékoli další návštěvy v našem nákupním centru. Geolokaci svého mobilního zařízení můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím mobilního nastavení.
Pokud souhlasíte s geolokací vašeho mobilního zařízení a sdílením vašich geolokačních dat, souhlasíte s použitím a sdílením vašich geolokačních dat s třetími stranami. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů vašeho nákupního centra, které jsou k dispozici zde https://www.transactionconnect.com/

13.    DALŠÍ SLUŽBY
Abychom usnadnili a zkvalitnili Vaše návštěvy našich nákupních center, vyvinuli jsme nové služby Smart Park and In & Out.  
Když se přihlásíte ke svému účtu, abyste mohli používat službu „Smart Park”, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, abychom umožnili nalezení Vašeho osobního automobilu pomocí údajů pro zjišťování polohy v parkovacích prostorách našich nákupních center. Pokud se však ke svému účtu nepřihlásíte, nebudou se žádné takové osobní údaje zpracovávat.
Chcete-li využívat výhod služby „In & Out”, budeme zpracovávat osobní údaje, které jste nám poskytli při vytváření Vašeho účtu, jak je uvedeno výše, a dále údaje z Vaší státní poznávací značky, které umožňují automaticky otevírat parkovací závory, když přijíždíte do našich nákupních center nebo z nich odjíždíte.
Kromě toho můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje při využívání služeb „Smart Park” a „In & Out”, abychom Vás informovali o jakýchkoli nových službách, které případně vyvineme, a které by pro Vás mohly být zajímavé.
Tyto osobní údaje nesdílíme s třetími stranami, ani je nezpřístupňujeme třetím stranám, a nepoužíváme je k jiným než výše uvedeným účelům. Podrobné informace o Vašich právech jsou obsaženy v našich Zásadách ochrany osobních údajů, jež jsou součástí těchto Podmínek užívání.

14.    PŘEVOD
Udělujete nám oprávnění převádět, postupovat nebo delegovat jakákoli z našich práv a povinností podle těchto Podmínek užívání jakékoli třetí straně.

15.    ODDĚLITELNOST
Jestliže bude jakákoli část těchto Podmínek užívání považována za neplatnou, neúčinnou nebo
z jakéhokoli důvodu nevymahatelnou, nemá tato skutečnost vliv na tyto Podmínky užívání jako celek, a zbývající část těchto Podmínek užívání zůstane platná a účinná v plném rozsahu.

16.    AKTUALIZACE PODMÍNEK UŽÍVÁNÍ
Tyto Podmínky užívání můžeme příležitostně upravit nebo aktualizovat. Jakékoli změny těchto Podmínek užívání nabydou účinnosti zveřejnění upravených Podmínek užívání prostřednictvím Služeb. V případě změn, které budeme považovat za významné, a které budou dle platných právních předpisů vyžadovat Váš souhlas, Vás budeme informovat prostřednictvím Služeb, a podle potřeby si vyžádáme Váš souhlas.

17.    ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ
Tyto Podmínky užívání se řídí zákony země, v níž jsme registrováni, a vykládají se v souladu s nimi, a podléhají výhradní soudní pravomoci takové země.
 
Aktualizace dne 28.2.2022